مدل فرآيندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ايران

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل فرایندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران است.
این پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش با
استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعداد 11 نفر از مدیران شهرداری و اعضای
هیأت علمی رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازاریابی، مدیریت سیستمها، مدیریت استراتژیک،
مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و جغرافیای سیاسی که دارای تجربه در حوزه مدیریت شهری
هستند مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند و سپس داده های حاصل از آنها از طریق
کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان میدهد تعریف جایگاه
مدیریت شهری در نظام برنامه ریزی کشور، آمایش سرزمین به منظور تعیین تقسیم وظایف شهری،
تغییر دیدگاه نسبت به برند، کاهش رانت و افزایش فضای رقابتی و ظرفیت علمی، مطالعاتی و اجرایی
شهرها از زمینههای علی برندسازی است. همچنین منابع مالی و اجتماعی شهر، محیط سیاسی و
نهادی مساعد و نیز دولت تسهیلگر جزء شرایط مداخله گری است که حمایت یا عدم حمایت آنها نقش
تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت برندسازی شهری دارد. در این پژوهش افزون بر بررسی شرایط
علی و مداخله گر، فرایند برندسازی شهری کلانشهرهای ایران و ویژگی های آن در طول تحقیق
استخراج و ارائه شده است. همچنین پیامدهای برندسازی برای کلانشهرهای ایران نیز مورد بررسی
قرار گرفته است.

برای دانلود فایل مقاله اینجا را کلیک نمایید.

اطلاعات اضافی